Nákupní nůše

Tvá nůše zeje prázdnotou.

Zkus do ní něco přihodit zde.

Takže to máme:

  Celkem:

  Internetový portál odpustkomat.cz je recesivně-zábavným instrumentem pro získávání finančních prostředků. Tento portál nemá nic společného s římsko-katolickou či jinou církví ani náboženskou společností. Odpustky, jež jsou zmiňovány na tomto internetovém portálu, nepředstavují odpustky udělované římsko-katolickou či jinou církví či náboženskou společností. Poskytnutí finančních prostředků prostřednictvím internetového portálu odpustkomat.cz nezaručuje ani z části ani úplně spásu žádného lidského jedince ani jeho duše, nýbrž se jedná o dary poskytnuté za níže uvedených podmínek:

  Provozní podmínky dárcovského portálu odpustkomat.cz:

  Tyto podmínky užívání dárcovského portálu odpustkomat.cz (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy při poskytování, shromažďování a správě příspěvků mezi provozovatelem tohoto portálu a zároveň příjemcem příspěvku, jímž je spolek Prague Pride, IČ: 22842730, se sídlem Praha 1, Nové Město, Opatovická 166/12, PSČ: 110 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22311 (dále též jen „Prague Pride“), a poskytovatelem příspěvku (dále též jen „Dárce“).

  I. Úvodní ustanovení

  1. Prague Pride je dobrovolnou, nevládní, nepolitickou a neziskovou právnickou osobou řídící se ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prague Pride je spolkem podle českého práva, a to s celostátní působností.
  2. Cíli Prague Pride jsou zejména:
   1. podpora, propagace a prosazování tolerantní občanské společnosti a rovnosti příležitostí v České republice, Evropské unii i jinde ve světě;
   2. pojmenovávání projevů a odstraňování příčin diskriminace z důvodu sexuální orientace;
   3. prosazování a hájení oprávněných zájmů členů sdružení.
  3. K dosažení svých cílů užívá Prague Pride zejména tyto formy činnosti:
   1. podpora komunitních aktivit i aktivit nestátních neziskových organizací ve prospěch členů Prague Pride;
   2. pořádání seminářů, konferencí a přednášek prezentujících LGBTIQ komunitu a její kulturu a propagujících tolerantní občanskou společnost v ČR ve prospěch členů Prague Pride;
   3. pořádání kulturních a společenských akcí prezentujících LGBTIQ komunitu a její kulturu;
   4. spolupráce s příslušnými organizacemi, úřady i jednotlivci;
   5. poskytování stanovisek, připomínek a vyjádření;
   6. propagace, popularizace a medializace cílů a činnosti Prague Pride i činnosti jeho členek a členů;
   7. spolupráce s organizacemi, institucemi a osobami ze zemí Evropské unie i ostatních zemí;
   8. publikační činnost vztahující se k cílům Prague Pride;
   9. vzdělávací aktivity ve prospěch členů Prague Pride;
   10. pořádání veřejných sbírek.
  4. V rámci výše popsaných činností provozuje Prague Pride portál odpustkomat.cz.
  5. Obdarovaný souhlasí s tím, že vztahy mezi ním a Prague Pride se řídí, pokud není výslovně sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

  II. Důvěrnost, ochrana osobních údajů

  1. Ochrana osobních údajů Dárce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
  2. Vyplněním odpovídajícího formuláře a poskytnutím příspěvku Dárce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
  3. Dárce souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prague Pride, a to pro účely realizace práv a povinností z poskytnutí příspěvku a pro účely zasílání potvrzení o daru a informací a sdělení Prague Pride.
  4. Dárce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prague Pride o změně ve svých Osobních údajích.
  5. Zpracováním Osobních údajů Dárce může Prague Pride pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  6. Osobní údaje mohou být poskytnuty bance na její vyžádání v souvislosti s akceptací platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě internet, či jinému poskytovateli platebních služeb v rozsahu nezbytném k provedení pokynu Dárce.
  7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  8. Dárce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Dárce prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prague Pride odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Prague Pride.
  9. V případě, že by se Dárce domníval, že Prague Pride nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Dárce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat Prague Pride nebo zpracovatele o vysvětlení;
   2. požadovat, aby Prague Pride nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost Dárce podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prague Pride nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prague Pride nebo zpracovatel žádosti, má Dárce právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
   3. Dárce má práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele osobních údajů porušeno právo Dárce na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Dárce obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  10. Požádá-li Dárce o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prague Pride povinna tuto informaci předat. Prague Pride má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  11. Dárce souhlasí se zasíláním informací o dárcovském portálu odpustkomat.cz, o Prague Pride a její činnosti, o možnostech další spolupráce a za účelem péče o Dárce, zavazuje se Prague Pride užívat těchto údajů pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném. Souhlas je poskytnut až do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit písemně na adresu sídla Prague Pride anebo e-mailem na její adresu.

  III. Příspěvky

  1. Příspěvky jsou poskytovány Dárci ve prospěch Prague Pride prostřednictvím dárcovského portálu odpustkomat.cz.
  2. Příspěvky Dárce poskytnuté prostřednictvím dárcovského portálu odpustkomat.cz jsou příspěvky ve prospěch veřejné sbírky ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), řádně ohlášené pod názvem „Prague Pride, miluji Tě!“ u Magistrátu Hlavního města Prahy (dále též jen „Veřejná sbírka“).
  3. Příspěvek je poskytován vložením odpovídajících „Hříchů“, tzn. poskytovaných částek do nákupního koše a jeho následným zaplacením.
  4. Zaplacení příspěvku může být učiněno prostřednictvím některého z platebních kanálů umožňovaných v rámci dárcovského portálu odpustkomat.cz, zejména pak:
   1. platební kartou online;
   2. paypal;
   3. bezhotovostním bankovním převodem prostřednictvím brány GoPay.
  5. Platba platební kartou:
   1. Jestliže Dárce zvolí platbu platební kartou, bude přesměrován na platební bránu GoPay a je povinen postupovat podle pokynů, které se mu zobrazí.
   2. Pro platbu kartou platí podmínky stanovené bankou Dárce.
   3. Prague Pride akceptuje platební karty MasterCard a Visa.
   4. Příspěvek se považuje za uhrazený k okamžiku, ke kterému jsou finanční prostředky připsány na účet Prague Pride.
  6. Platba prostřednictvím paypal:
   1. Jestliže Dárce platbu prostřednictvím paypal, bude přesměrován na platební terminál paypal a je povinen postupovat podle pokynů, které se mu zobrazí.
   2. Pro platbu prostřednictvím paypal platí podmínky stanovené provozovatelem systému paypal, popř. bankou Dárce.
   3. Příspěvek se považuje za uhrazený k okamžiku, ke kterému jsou finanční prostředky připsány na účet Prague Pride.
  7. Platba bezhotovostním bankovním převodem:
   1. Jestliže Dárce zadá platbu bezhotovostním bankovním převodem, bude platební bránou GoPay přesměrován na svůj systém elektronického bankovnictví.
   2. Platby bezhotovostním bankovním převodem jsou realizovány ve prospěch následujícího sbírkového účtu Prague Pride (dále též jen „Sbírkový účet“):
    Název banky: Fio banka, a.s.
    Sídlo banky: V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ: 117 21
    Pobočka banky: Ječná 35, Praha 2, PSČ: 120 00
    Účet č.: 2000413429 / 2010
    IBAN: CZ83 2010 0000 0028 0041 3427
    BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX
    Název účtu: Prague Pride
   3. Příspěvek se považuje za uhrazený k okamžiku, ke kterému jsou finanční prostředky připsány na Sbírkový účet.
   4. Jestliže však Dárce při zadávání příkazu k úhradě nezadal variabilní symbol, o kterém byl ze strany Prague Pride informován, pak se příspěvek za uhrazený nepovažuje.
  8. Poskytnutím příspěvku Dárce zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a příspěvek poskytuje v souladu s nimi.
  9. Dárce tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo příspěvek poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.
  10. Poskytnutím příspěvku Dárce zároveň prohlašuje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.
  11. Veškeré příspěvky budou Prague Pride shromážděny na Sbírkovém účtu a budou představovat příjmy ve prospěch Veřejné sbírky. Tyto příspěvky mohou být poníženy pouze o náklady spojené se vedením darovacího portálu odpustkomat.cz a o náklady spojené s převodem příspěvků od Dárce, jakož i případně o náklady spojené s převodem příspěvků ve prospěch Sbírkového účtu (zejména bankovní poplatky).

  IV. Potvrzení o daru

  1. Hodnotu poskytnutého příspěvku/daru do veřejné sbírky si Dárce může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
  2. Dárce má možnost vyžádat si od Prague Pride potvrzení o daru pro daňové účely.

  V. Doručování

  1. Není-li dohodnuto či stanoveno jinak, veškerá korespondence v souvislosti s těmito Podmínkami, či dle těchto Podmínek musí být druhé straně doručena písemně, a to osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Jestliže to Podmínky připouštějí, je možné doručovat též prostřednictvím elektronické pošty.
  2. Prague Pride je doručováno:
   1. na adresu sídla, jež zní:
    Prague Pride
    Opatovická 166/12
    110 00 Praha 1 – Nové Město
   2. na e-mailovou adresu info@odpustkomat.cz
  3. Dárci je doručováno na adresu bydliště či sídla a případně též na adresu elektronické pošty, které Dárce uvedl při poskytování příspěvku.
  4. Zpráva se považuje za doručenou:
   1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty (integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem);
   2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
   3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
   4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

  VI. Společná a závěrečná ustanovení

  1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18.3.2014
  2. Znění těchto Podmínek může Prague Pride měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
  3. Aktuální znění Podmínek je dostupné na internetových stránkách www.odpustkomat.cz a v sídle Prague Pride.
  4. Pokud vztah související s užitím darovacího portálu odpustkomat.cz obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, pokud by přicházely v úvahu.
  5. V otázkách Veřejné sbírky provádí kontrolu Magistrát hlavního města Prahy.
  6. Poskytnutí příspěvku je Prague Pride archivováno za účelem úspěšného splnění a archivované údaje nejsou přístupné třetím stranám. Údaje o poskytnutí příspěvku jsou poskytnuty Dárci ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k poskytnutí příspěvku jsou patrné z procesu jeho zadávání na portálu odpustkomat.cz a Dárce má možnost před vlastním konečným zadáním Příspěvku údaje zkontrolovat a případně opravit. Tyto Podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách dárcovského portálu odpustkomat.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Dárcem.
  7. Dárce bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní dárcovského portálu odpustkomat.cz jsou chráněny autorským právem. Dárce se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní dárcovského portálu odpustkomat.cz.
  8. Dárce není oprávněn při využívání webového rozhraní dárcovského portálu odpustkomat.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní dárcovského portálu odpustkomat.cz. Webové rozhraní dárcovského portálu odpustkomat.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv Prague Pride ani ostatních Dárců a který je v souladu s jeho určením.
  9. Dárce bere na vědomí, že Prague Pride nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do dárcovského portálu odpustkomat.cz v rozporu s jejich určením.
  10. Dárce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při poskytování příspěvku prostřednictvím dárcovského portálu odpustkomat.cz dle těchto Podmínek, jakož i při další komunikaci v souvislosti s nimi. Náklady vzniklé Dárci při použití komunikačních prostředků na dálku (kupř. náklady na internetové připojení) si hradí Dárce sám.
  11. Dokumenty související s příspěvkem jsou vypracovávány v českém jazyce. Pokud by dárcovský portál odpustkomat.cz umožňoval jejich vypracování i v jiném jazyce než českém, má v případě nesrovnalostí mezi českým a takovým jiným jazykovým zněním přednost znění české.
  12. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Podmínek vyžadují písemnou formu.

  V Praze dne 18.3.2014

  Czeslaw Walek
  předseda spolku
  Prague Pride